Credit NASA/Joel Kowsky

จันทรุปราคาในเมืองนิวยอร์ค (Supermoon Eclipse in New York)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


ชมภาพ Supermoon Eclispse ในเมืองนิวยอร์ค

ภาพจันทรุปราคาในเมืองนิวยอร์ค

Credit NASA/Joel Kowsky

      วันนี้เป็นวันอาทิตย์ของนิวยอร์คในช่วงกลางคืน (27 กันยายน) ดวงจันทร์จะเข้าใกล้โลกที่สุดที่จุด Perigee และเกิดจันทรุปราคาอีกด้วย ทำให้มันเป็นจันทรุปราคาที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 14% เปอร์เซนต์ ซึ่งเกิดล่าสุดเมื่อปี 1982 และจะเกิดในครั้งต่อไปในปี 2033 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า

       ภาพที่เห็นภาพก่อนที่จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงใกล้กับยอดตึก Empire State

 Reference and More Detail & Media
“Supermoon Eclipse in New York City.”. [Online]. via : NASA.gov 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.