ทางเว็บไซต์ Thaiphysicsteacher.com ได้กำหนด Terms of Use ระหว่างเจ้าของเว็บไซต์ ผู้ชม และผู้ต้องการใช้เนื้อหา ดังนี้

LAST UPDATED : 18:55 น. 17/04/2019

เรื่องที่ควรทราบ

     ในการใช้เว็บไซต์ใดๆก็ตาม หลายท่านอาจไม่รู้ว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User) ที่ต้องอ่านคำ “Disclaimer” และ “Terms of Service” บางเว็บไซต์อาจใช้คำว่า “Terms of Use” (มักปรากฏด้านล่างสุด ไม่ก็บนสุดของเว็บไซต์นั้นๆ) ซึ่งมีไว้เพื่อสร้างข้อตกลงการใช้งานร่วมกันระหว่าง “ผู้ใช้งาน (User)” และ “ผู้จัดทำเว็บไซต์ (Administrator)” ในกรณีที่มีปัญหาระหว่างผู้ใช้งานและผู้จัดทำเว็บไซต์ โดย Disclaimer และ Terms of Service นี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกัน และเป็นข้ออ้างอิงหากต้องมีการดำเนินคดีทางกฎหมาย

      อนึ่งการกล่าวคำว่า “thaiphysicsteacher.com” ตั้งแต่ย่อหน้านี้ล้วนมีความหมายเดียวกันกับ “ผู้จัดทำเว็บไซต์” และคำว่า “เว็บไซต์นี้” ให้หมายถึง “Thaiphysicsteacher.com”

เป้าหมาย (Purpose) และการติดตามผ่าน E-mail

1. ผู้จัดทำเว็บไซต์ thaiphysicsteacher.com มุ่งหวังให้เว็บไซต์แห่งนี้เอื้อต่อการศึกษาทางไกลสำหรับนักเรียนหรือบุคคลใดก็ตามที่ต้องการติดตาม เรียนรู้ ข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ แต่หาแหล่งเรียนรู้จากสถานศึกษาหรือศูนย์บริการทางการศึกษาได้ยากยิ่ง อนึ่งการให้บริการติดตามข่าวสารทาง E-mail ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานพัฒนาเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับประเภทของผู้ชมแต่เพียงเท่านั้น

This website is based on the idea “Education for all and Distance Learning”.

2. เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ

This website has a purpose for collecting information about science and broadcasting for teacher, student and other.

การใช้เนื้อหา (Terms of use)

     การใช้เว็บไซต์ Thaiphysicsteacher.com นี้ ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ผู้ใช้งานทุกท่านควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ว่าท่านจะใช้งานหน้า (Page) หรือบทความ (Post) ใดๆก็ตามภายในเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ โปรดอย่าเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขดังนี้

  1. บทนำ
   1. เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้บริการ เก็บรวบรวม ข้อมูล บริการ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูล บริการ และข่าวสารในบริการ อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูล อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเก่าเป็นข้อมูลใหม่ ตามสถานการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำเว็บไซต์ จึงไม่ขอรับรอง และไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล บริการ ข่าวสาร หรือข้อความใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่บุคคลที่สามนำข้อมูล ข่าวสาร บริการต่างๆไปใช้ หากเกิดความสูญเสียหรือเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจากการประมาทเลินเล่อ หรือการละเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดหา รวบรวม ตีความ ตัดต่อ เขียนรายงาน ข้อมูลข่าวสารใดๆ ผ่านบริการของเว็บไซต์นี้ หรือไม่ว่าลักษณะใดๆ ผู้จัดทำเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดทัั้งสิ้น
  1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
   1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเนื้อหา (Post) หรือหน้า (Page) ใดๆ ผู้จัดทำเว็บไซต์ได้ตระหนักเป็นอย่างดีถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ จึงได้มีการกลั่นกรองทุกครั้งก่อนจะทำการเสนอเนื้อหาข่าวสาร และบริการต่างๆ แต่การจัดการดูแลเนื้อหาไปยังเว็บไซต์อื่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากเว็บไซต์อื่นๆ หรือบุคคลที่สามมีปัญหา เช่น ความล่าช้า, ติดไวรัส เป็นต้น การที่ท่านเลือกเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว (บุคคลที่สาม) ถือว่าท่านยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว ผู้จัดทำเว็บไซต์ ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใข้งาน (User)
  1. ลิขสิทธิ์ภายใต้ Thaiphysicsteacher.com
   1. บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ และส่วนประกอบใดๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ Thaiphysicsteacher.com (เช่น ลายน้ำ) เป็นสิทธิของเจ้าของเว็บไซต์ โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของประเทศไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  1. เจ้าของในเนื้อหา
   1. บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ใดๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Thaiphysicsteacher.com อันเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของรายอื่น ให้ถือว่าสิทธิ์โดยชอบธรรมทั้งหมด ตกแก่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆ และเพื่อความเรียบง่ายในการนำเสนอเนื้อหาต่อผู้ใช้งาน (User) ผู้จัดทำเว็บไซต์จะแยกส่วนแสดงที่มา (Reference) และเจ้าของเนื้อหา (Owner) ภายใต้เนื้อหา (Post) หรือหน้า (Page) นั้นๆ แต่ยังคงอยู่ภายในหน้าเดียวกัน
  1. การแก้ไขข้อตกลงและการใช้เนื้อหาต่างๆ
   1. ผู้จัดทำเว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ข้อตกลงและการใช้เนื้อหาตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  1. Creative Commons
   1. เว็บไซต์ Thaiphysicsteacher.com ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0 ประเทศไทย
  1. เว็บไซต์นี้ได้มีการเก็บข้อมูล Cache และ Cookies เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเว็บไซต์ให้มากที่สุด
    1. Cache คือ เป็นคำสั่งที่สั่งให้เบราเซอร์เก็บข้อมูลเว็บไว้ เมื่อท่านเข้าชมเว็บเราในครั้งถัดไปจะสามารถเรียกการใช้งานเว็บได้เร็วขึ้น
   1. Cookies คือ คำสั่งลักษณะพิเศษที่จะเก็บข้อมูลภูมิภาค อุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์เรา ท่านไม่ต้องกังวลว่า Cookies ที่ใช้จะมีอันตรายเพราะเราใช้ข้อมูลสถิติจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออย่าง Google Analytics เป็นต้น
 1. กฎหมายที่ใช้
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องจะอยู่ภายใต้อำนาจในการตัดสินคดีแบบไม่ผูกขาดของศาลไทย