การหามุมเงย และความเร็วลัพธ์ของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

1. มุมเงย

มุมเงย การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

      จากรูป หากทราบระยะ S_x  และ S_y  จะทำให้สามารถหามุมเงย θ ได้ ดังนี้

\tan\theta = \frac{y}{x} = \frac{S_x}{S_y}

\theta = \tan^{-1} ( \frac{S_x}{S_y} )

2. ความเร็วลัพธ์

     ให้เวกเตอร์สีแดงแทนความเร็วลัพธ์ใดๆระหว่างที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่แบบพาราโบลา เราสามารถหาขนาดของความเร็วลัพธ์โดยใช้ทฤษฎีบทพีธากอรัสได้ ดังนี้

ขนาดของลูกศรสีเขียวยกกำลังสอง + ขนาดของลูกศรสีฟ้ายกกำลังสอง = ขนาดของลูกศรสีแดงยกกำลังสอง

เขียนสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้

v^2 = u^2{_x} + u^2{_x}

โดยที่     u_x  คือความเร็วในแนวระดับ ซึ่งมีค่าคงที่ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

u_y คือ ความเร็วในแนวดิ่ง มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

v คือ ความเร็วลัพธ์ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที