เลขนัยสำคัญ (Significant Figure) คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่ได้จากการวัดหรือคำนวณก็ตาม ซึ่งเลขนัยสำคัญจะประกอบไปด้วยตัวเลขที่มีความแน่นอน (Certainty) และตัวเลขที่แสดงความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราวัด เช่น ความหนาของหนังสือ มีค่าเท่ากับ 10.2 cm ซึ่งมีเลขนัยสำคัญอยู่ 3 ตัว นั่นเอง

โดยมีหลักการนับเลขนัยสำคัญ ดังนี้

หลักการนับเลขนัยสำคัญ

1. ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลขจำนวนเลขนัยสำคัญ
3543 ตัว
2.8294 ตัว

2. เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขใดๆก็ตามถือเป็นเลขในนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลขจำนวนเลขนัยสำคัญ
5023 ตัว
108725 ตัว

3. เลขศูนย์ใดๆที่อยูทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ ไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลขจำนวนเลขนัยสำคัญ
0.0452 ตัว
0.232 ตัว
0.00235565 ตัว

4. เมื่อตัวเลขใดๆที่มีค่ามากกว่า 1 เลขศูนย์ที่อยู่ทางขวาของเลขนั้นๆ ถือเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลขจำนวนเลขนัยสำคัญ
6.02 ตัว
89.03206 ตัว
50.2125 ตัว

5. แต่ถ้าตัวเลขใดๆที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่เลขศูนย์อยู่ทางขวาของเลขนั้นและอยู่ระหว่างตัวเลขอื่นๆด้วย ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลขจำนวนเลขนัยสำคัญ
0.05013 ตัว
0.289055 ตัว
0.70002117 ตัว

Reference and More Detail
“Significant Figures.”. [Online]. Available : wiki  2015.