เลขนัยสำคัญ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      เลขนัยสำคัญ (Significant Figure) คือ จำนวนหลักของตัวเลขที่ได้จากการวัดหรือคำนวณก็ตาม ซึ่งเลขนัยสำคัญจะประกอบไปด้วยตัวเลขที่มีความแน่นอน (Certainty) และตัวเลขที่แสดงความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราวัด เช่น ความหนาของหนังสือ มีค่าเท่ากับ 10.2 cm ซึ่งมีเลขนัยสำคัญอยู่ 3 ตัว นั่นเอง โดยมีหลักการนับเลขนัยสำคัญ ดังนี้

หลักการนับเลขนัยสำคัญ

1. ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลข จำนวนเลขนัยสำคัญ
354 3 ตัว
2.829 4 ตัว

2. เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขใดๆก็ตามถือเป็นเลขในนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลข จำนวนเลขนัยสำคัญ
502 3 ตัว
10872 5 ตัว

3. เลขศูนย์ใดๆที่อยูทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ ไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลข จำนวนเลขนัยสำคัญ
0.045 2 ตัว
0.23 2 ตัว
0.0023556 5 ตัว

4. เมื่อตัวเลขใดๆที่มีค่ามากกว่า 1 เลขศูนย์ที่อยู่ทางขวาของเลขนั้นๆ ถือเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลข จำนวนเลขนัยสำคัญ
6.0 2 ตัว
89.0320 6 ตัว
50.212 5 ตัว

5. แต่ถ้าตัวเลขใดๆที่มีค่าน้อยกว่า 1 แต่เลขศูนย์อยู่ทางขวาของเลขนั้นและอยู่ระหว่างตัวเลขอื่นๆด้วย ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น

ตัวเลข จำนวนเลขนัยสำคัญ
0.0501 3 ตัว
0.28905 5 ตัว
0.7000211 7 ตัว

Reference and More Detail
“Significant Figures.”. [Online]. Available : wiki  2015.

Sending
User Review
4 (2 votes)
ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.