สำหรับการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จะใช้สมการ ดังตารางในคอลัมภ์แรก เช่นเดียวกัน สำหรับการหมุนแบบมีความเร่งคงที่ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวแปรที่ใช้ต่างๆ จะต่างกัน ดังนี้

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 2

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงกับการเคลื่อนที่แบบหมุน

การเคลื่อนที่แนวตรงการเคลื่อนที่แบบหมุน
 v = u + at\omega = \omega _0 + \alpha t
 s = ut + \frac{1}{2}at^2 \theta = \omega _0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2
v^2 = u^2 + 2as \omega^2 = \omega _0^2 + 2\alpha\theta
s = \frac{v + u}{2} t  \theta = \frac{\omega _0 + \omega}{2}t

โดยที่

v คือ อัตราเร็วปลาย                         \omega  คือ อัตราเร็วเชิงมุมใดๆ หรืออัตราเร็วเชิงมุมปลาย

u คือ อัตราเร็วต้น                            \omega _0 คือ อัตราเร็วเชิงมุม ณ ตอนแรก

a คือ ความเร่งเชิงเส้น                      \alpha  คือ ความเร่งเชิงมุม

t  คือ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว