การเคลื่อนที่แบบหมุน 2

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


     สำหรับการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง จะใช้สมการ ดังตารางในคอลัมภ์แรก เช่นเดียวกัน สำหรับการหมุนแบบมีความเร่งคงที่ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน แต่ตัวแปรที่ใช้ต่างๆ จะต่างกัน ดังนี้

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน 2

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงกับการเคลื่อนที่แบบหมุน

การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบหมุน
 v = u + at \omega = \omega _0 + \alpha t
 s = ut + \frac{1}{2}at^2  \theta = \omega _0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2
v^2 = u^2 + 2as  \omega^2 = \omega _0^2 + 2\alpha\theta
s = \frac{v + u}{2} t  \theta = \frac{\omega _0 + \omega}{2}t

โดยที่

v คือ อัตราเร็วปลาย                         \omega  คือ อัตราเร็วเชิงมุมใดๆ หรืออัตราเร็วเชิงมุมปลาย

u คือ อัตราเร็วต้น                            \omega _0 คือ อัตราเร็วเชิงมุม ณ ตอนแรก

a คือ ความเร่งเชิงเส้น                      \alpha  คือ ความเร่งเชิงมุม

t  คือ เวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงความเร็ว

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.