สำหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั้น ถือว่าเป็นกรณีเฉพาะกรณีหนึ่งของการเคลื่อนที่แบบหมุน ทีนี้เราจะสนใจกรณีทั่วๆไปของการเคลื่อนที่แบบหมุนว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร และมักจะนำมาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ทั้งกรณีความเร็วคงที่ และกรณีความเร็วไม่คงที่ (มีความเร่งแบบคงที่)

กรณีที่ 1 การเคลื่อนที่แบบหมุนด้วยอัตราคงที่

จะมีปริมาณที่เกี่ยวข้องคล้ายๆกับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรง ดังนี้

1.มุม (angle) มักใช้สัญลักษณ์เป็น \theta เป็นค่าแสดงถึงว่า “วัตถุมีการเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิมไปด้วยมุมเท่าใดจากเดิม”

ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุน
มุม อัตราเร็วเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม และความเร่งเชิงมุม

สมการการเคลื่อนที่แบบหมุน

2.อัตราเร็วเชิงมุม (angular speed) : \omega

  • หมายถึง มุมที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม เมื่อเทียบกับหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณสเกลาร์ หรือเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}

3.ความเร็วเชิงมุม (angular velocity) : \overrightarrow{\omega}

  • หมายถึง มุมที่วัตถุเปลี่ยนตำแหน่งจากเดิม เมื่อเทียบกับหนึ่งหน่วยเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยทิศทางที่เราสนใจอาจจะเป็นในรูปแบบ ตาม หรือ ทวน เข็มนาฬิกา ดังนี้

\overrightarrow{\omega} = \frac{\Delta\overrightarrow{\theta}}{\Delta \overrightarrow{t}}

4. ความเร่งเชิงมุม (angular acceleration) : \overrightarrow{\alpha}

  • หมายถึง ความเร็วเชิงมุมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับหนึ่งเวลา เป็นปริมาณเวกเตอร์ เขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

\overrightarrow{\alpha} = \frac{\Delta\overrightarrow{\omega}}{\Delta \overrightarrow{t}}