ปริมาณทางฟิสิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์

1. ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity) คือ ปริมาณที่บ่งบอกแต่ขนาดแต่ไม่บอกทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น

ระยะทาง เวลา มวล อุณหภูมิ อัตราเร็ว ปริมาตร งาน พลังงาน

2. ปริมาณเวกเตอร์ (Vector Quantity) คือ ปริมาณที่บ่งบอกทั้งขนาดและทิศทาง ยกตัวอย่างเช่น

การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง แรง โมเมนตัม

ปริมาณทางฟิสิกส์ที่มักสับสนว่าจัดอยู่ในประเภทใด

ScalarVector
ระยะทาง (Distance)การกระจัด (Displacement)
อัตราเร็ว (Speed)ความเร็ว (Velocity)