การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ (Projectile Motion) เป็นการเคลื่อนที่วิถีโค้งแบบกราฟพาราโบลา โดยสามารถพิจารณาแนวการเคลื่อนที่ได้สองแนวคือ แนวดิ่ง และแนวระดับ โดยการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งคงที่ อันเนื่องมาจากความโน้มถ่วงของโลก และการเคลื่อนในแนวระดับจะเป็นการเคลื่อนที่แบบคงตัว หรือความเร่งเป็นศูนย์

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ฟิสิกส์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ลักษณะของการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

  1. เป็นการเคลื่อนที่แบบโค้งพาราโบลา
  2. ความเร็วลัพธ์ (ลูกศรสีแดง) จะมีขนาดเท่ากัน ณ ความสูงจากพื้นที่เท่ากัน เช่น ความเร็วลัพธ์ของ ณ ตำแหน่ง 1 จะเท่ากับความเร็วลัพธ์ ณ ตำแหน่ง 5 เป็นต้น
  3. ความเร็วในแนวระดับจะมีค่าคงที่เสมอ (ลูกศรีสีเขียว)
  4. ความเร็วในแนวดิ่งจะมีขนาดลดลงเรื่อยๆตามความสูงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของความเร่ง g
  5. พิจารณาวัตถุในตำแหน่งที่ 2 เราพบว่า เวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวระดับเป็นระยะทาง x จะเท่ากับ เวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นระยะทาง y
  6. ความเร่งในแนวแกน x เท่ากับ ศูนย์ ความเร่งในแนวแกน y เท่ากับ g = 10 m/s^2