ความหมายของแรง (Force)

การกระทำอย่างหนึ่ง ที่มีผลให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือสภาพที่หยุดนิ่งได้ เราจะใช้ F แทนสัญลักษณ์ของแรง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) ตั้งตามชื่อนักฟิสิกส์ ไอแซค นิวตัน (Issac Newton)

มวล (Mass)

            ปริมาณหนึ่งที่บอกถึงความสามารถที่วัตถุสามารถต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ หรือเรียกว่า ความเฉื่อย มักใช้สัญลักษณ์ m แทนมวลของวัตถุใดๆ ดังนั้น ยิ่งวัตถุมวลมาก ก็มีความเฉื่อยมาก ต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้มาก กว่าวัตถุมวลน้อย เราจะใช้ m หรือ M แทนสัญลักษณ์ของมวล มีหน่วย SI เป็นกิโลกรัม kg

น้ำหนัก (Weight)

            หมายถึง แรงที่โลกหรือดาวเคราะห์ใดๆ กระทำต่อวัตถุนั้นๆ มักใช้สัญลักษณ์ W มีหน่วยเป็น นิวตัน N (เพราะเป็นแรง)

            สมการน้ำหนัก

            น้ำหนัก = มวลของวัตถุ คูณด้วย ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงโลก

\overrightarrow{W} = m\overrightarrow{g}

ข้อแตกต่างระหว่าง มวล และ น้ำหนัก

    เรามักจะสับสนระหว่าง มวล และน้ำหนัก วิธีที่จะแยกความแตกต่างของสองอย่างนี้ ให้มองเชิงชีวิตประจำวัน และมองเชิงฟิสิกส์ ในชีวิตประจำวันของเราเวลาเราชั่งน้ำหนัก เรามักจะพูดคำว่า “น้ำหนัก Weight” แต่สิ่งที่เครื่องวัดวัดได้นั้น แท้จริงแล้วเป็น “มวล Mass” และหากมองเชิงฟิสิกส์จะเห็นความต่างชัดเจนกว่า เพราะมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัม แต่น้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตัน ซึ่งปริมาณสองอย่างนี้มีความสัมพันธ์กันตามสมการข้างบน