เนื่องจากการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาสามารถพิจารณาแยกกระบวนการทางคณิตศาสตร์ออกจากกันได้สองแนว คือ สมการการเคลี่อนที่ในแนวระดับ และสมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง

แนวระดับ

      สำหรับการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาในแนวระดับเป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีความเร่ง a = 0 แสดงว่าเป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ สมการที่เกี่ยวข้อง คือ

s_x = v_xt

โดยที่

s_x  คือ การกระจัดในแนวระดับตั้งแต่จุดเริ่มต้น

v_x คือ ความเร็วในแนวระดับ ซึ่งมีค่าคงที่

t คือ เวลาที่ใช้เคลื่อนที่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งตำแหน่ง s_x  ใดๆ ในแนวระดับ

แนวดิ่ง

          สำหรับการเคลื่อนที่แบบพาราโบลาในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง a = g = 10 เมตรต่อวินาทียกกำลังสอง และเป็นความเร่งแบบคงที่ แต่เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่คงที่ สมการที่เกี่ยวข้อง คือ

v_y = u_y + gt

s_y = u_yt + \frac{1}{2}gt^2

v^2{_y} = u^2{_y} + 2gs_y

s_y = (\frac{u_y + v_y}{2})t

โดยที่

s_y  คือ การกระจัดในแนวดิ่ง มีหน่วยเป็นเมตร

u_y คือ ความเร็วต้นในแนวดิ่ง มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

v_y  คือ ความเร็วปลายในแนวดิ่ง มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที

g คือ ความเร่งในแนวดิ่ง เป็นค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที

t คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง มีหน่วยเป็นวินาที