ภาพรวม

เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ : เนื้อหาฟิสิกส์ การวัด ประวัติศาสตร์ของการวัด หน่วยSI หน่วยอนุพันธ์ Prefixes SI แรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ วงกลม ฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย

Sending
User Review
0 (0 votes)

ระวัง เนื้อหาส่วนนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ thaiphysicsteacher.com การจะนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวข้อ

ฟิสิกส์มัธยมศึกษา

1. บทนำ

2. การเคลื่อนที่แนวตรง

3. แรง มวล และน้ำหนัก

4. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

5. กฎความโน้มถ่วงสากล หรือ กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

6. แรงเสียดทาน

7. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

8. การเคลื่อนที่แบบวงกลม

9. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย

10. การเคลื่อนที่แบบหมุน

11. งานและพลังงาน

 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย