สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน จะมีความสม่ำเสมอทั้งทิศทางและขนาดในแต่ละบริเวณระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน และสามารถหาได้จากสมการ

E=\frac{V}{d}

โดยที่ E คือ สนามไฟฟ้า V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน และ d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน

สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน ฟิสิกส์

เส้นสนามไฟฟ้าของโลหะคู่ขนาน จะมีระยะห่าง ทิศทาง และขนาดสม่ำเสมอ

Previous Page : เส้นสนามไฟฟ้า และจุดสะเทิน                                   Next Page : พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.