สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน จะมีความสม่ำเสมอทั้งทิศทางและขนาดในแต่ละบริเวณระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน และสามารถหาได้จากสมการ

E=\frac{V}{d}

โดยที่ E คือ สนามไฟฟ้า V คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน และ d คือ ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน

สนามไฟฟ้าของแผ่นโลหะคู่ขนาน ฟิสิกส์
เส้นสนามไฟฟ้าของโลหะคู่ขนาน จะมีระยะห่าง ทิศทาง และขนาดสม่ำเสมอ

Previous Page : เส้นสนามไฟฟ้า และจุดสะเทิน                                   Next Page : พลังงานศักย์ไฟฟ้า