ฉนวนไฟฟ้า (Insulator)

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


     ฉนวนไฟฟ้า หรือ Insulator เป็นวัสดุที่ไม่ยอม หรือขัดขวางให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านได้ยาก มักเป็นวัสดุจำพวกแก้ว ไม้ กระดาษ หรือพอลิเมอร์จำพวกยาง และพลาสติก

     นอกจากนี้ยังมีฉนวนไฟฟ้าที่สามารถทำให้มีขั้วได้ชั่วขณะ เมื่อนำไปใส่ระหว่างสนามไฟฟ้า เรียกว่า สารไดอิเล็กตริก (Dielectric) เมื่อให้สนามไฟฟ้าผ่านสารไดอิเล็กทริก จะทำให้เกิดการเรียงตัวของสารไดอิเล็กทริกตามทิศทางของสนามไฟฟ้า

Previous Page: ตัวนำไฟฟ้า

Next Page: การขัดสี

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.