อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประจุไฟฟ้าประกอบด้วยลูกพิธที่แขวนด้วยเส้นด้ายให้ห้อยในแนวดิ่ง เมื่อนำวัตถุที่ต้องการตรวจสอบเข้าใกล้ลูกพิธที่แขวนอยู่ถ้าลูกพิธถูกดึงดูดให้เข้าหา แสดงว่าวัตถุมีประจุ หากลูกพิธไม่มีการเอนหรือถูกดูด แสดงว่าวัตถุไม่มีประจุไฟฟ้า

หลักการทดสอบชนิดประจุไฟฟ้าด้วยอิเล็กโทรสโคปลูกพิธ    

  1. ทำให้ลูกพิธมีประจุที่ทราบโดยแน่นอนก่อน อาจจะเป็นประจุบวกหรือลบก็ได้
  2. นำวัตถุที่ต้องการทราบชนิดของประจุมาจ่อใกล้ลูกพิธ หากเกิดการดูดกันแสดงว่าเป็นประจุต่างชนิดกันกับลูกพิธ หากเกิดการผลักกันแสดงว่าเป็นประจุชนิดเดียวกันกับลูกพิธ
อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ ฟิสิกส์

เมื่อทำให้ลูกพิธมีประจุที่ทราบชนิดได้อย่างแน่นอน ก็ทำให้เราทราบได้ว่าวัตถุที่นำมาเข้าใกล้ลูกพิธมีประจุชนิดใด

Previous Page : การเหนี่ยวนำไฟฟ้า                                    Next Page : อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.