เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบประจุไฟฟ้าประกอบด้วยลูกพิธที่แขวนด้วยเส้นด้ายให้ห้อยในแนวดิ่ง เมื่อนำวัตถุที่ต้องการตรวจสอบเข้าใกล้ลูกพิธที่แขวนอยู่ถ้าลูกพิธถูกดึงดูดให้เข้าหา แสดงว่าวัตถุมีประจุ หากลูกพิธไม่มีการเอนหรือถูกดูด แสดงว่าวัตถุไม่มีประจุไฟฟ้า

หลักการทดสอบชนิดประจุไฟฟ้าด้วยอิเล็กโทรสโคปลูกพิธ    

  1. ทำให้ลูกพิธมีประจุที่ทราบโดยแน่นอนก่อน อาจจะเป็นประจุบวกหรือลบก็ได้
  2. นำวัตถุที่ต้องการทราบชนิดของประจุมาจ่อใกล้ลูกพิธ หากเกิดการดูดกันแสดงว่าเป็นประจุต่างชนิดกันกับลูกพิธ หากเกิดการผลักกันแสดงว่าเป็นประจุชนิดเดียวกันกับลูกพิธ
อิเล็กโทรสโคปลูกพิธ ฟิสิกส์
เมื่อทำให้ลูกพิธมีประจุที่ทราบชนิดได้อย่างแน่นอน ก็ทำให้เราทราบได้ว่าวัตถุที่นำมาเข้าใกล้ลูกพิธมีประจุชนิดใด

Previous Page : การเหนี่ยวนำไฟฟ้า                                    Next Page : อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ