หากตัวเก็บประจุมีประจุเก็บไว้ภายในมากเท่าใด ก็จะมีศักย์ไฟฟ้ามากเท่านั้น ดังนั้น เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ดังรูป

พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ energy ฟิสิกส์
ความสัมพันธ์ระหว่างประจุ Q และความต่างศักย์ไฟฟ้า V

      เราสามารถหาพลังงานที่สะสมภายในตัวเก็บประจุได้ จากพื้นที่ใต้กราฟรูปสามเหลี่ยม (สีเหลือง) ดังนี้

W = \frac{1}{2}QV

      แต่เนื่องจากสมการความจุไฟฟ้า C=\frac{Q}{V} แสดงว่าเราสามารถจัดรูปสมการพลังงานที่สะสมภายในตัวเก็บประจุได้หลายรูปแบบ ดังนี้

W = \frac{1}{2}QV

W = \frac{1}{2}CV^2 เมื่อแทนด้วย Q = CV

W = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} เมื่อแทนด้วย V = Q/C

Previous Page : การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน           Next Page : หน้าหลัก