ศักย์ไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


ศักย์ไฟฟ้า

      เมื่อนำประจุ q ไปไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งที่ทำให้มีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q เป็น Ep พลังงานศักย์ไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยประจุที่ตำแหน่งนั้นจะมีค่าเป็น \frac{E_p}{q}  เมื่อให้ V เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้น จะได้ว่า

V=\frac{Ep}{q}=\frac{kQ}{r}

ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

ศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์

การหาศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง สนามไฟฟ้า และ ศักย์ไฟฟ้า ตัวนำทรงกลม

ข้อเปรียบเทียบ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า
1. ภายในตัวนำ มีค่าเป็นศูนย์ หาค่าได้
2. ผิวตัวนำ หาค่าได้ หาค่าได้ และเท่ากับภายในตัวนำ
3. ภายนอกตัวนำ หาค่าได้ หาค่าได้
4. สมการที่ระยะ r ใดๆ E = \frac{kQ}{r^2} V = \frac{kQ}{r}

Previous Page : พลังงานศักย์ไฟฟ้า                                  Next Page : ความต่างศักย์ไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.