ศักย์ไฟฟ้า

      เมื่อนำประจุ q ไปไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งที่ทำให้มีพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนื่องจากประจุ Q เป็น Ep พลังงานศักย์ไฟฟ้าต่อ 1 หน่วยประจุที่ตำแหน่งนั้นจะมีค่าเป็น \frac{E_p}{q}  เมื่อให้ V เป็นศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งนั้น จะได้ว่า

V=\frac{Ep}{q}=\frac{kQ}{r}

ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

ศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์
การหาศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม

ตารางเปรียบเทียบระหว่าง สนามไฟฟ้า และ ศักย์ไฟฟ้า ตัวนำทรงกลม

ข้อเปรียบเทียบสนามไฟฟ้าศักย์ไฟฟ้า
1. ภายในตัวนำมีค่าเป็นศูนย์หาค่าได้
2. ผิวตัวนำหาค่าได้หาค่าได้ และเท่ากับภายในตัวนำ
3. ภายนอกตัวนำหาค่าได้หาค่าได้
4. สมการที่ระยะ r ใดๆE = \frac{kQ}{r^2} V = \frac{kQ}{r}

Previous Page : พลังงานศักย์ไฟฟ้า                                  Next Page : ความต่างศักย์ไฟฟ้า