ความหมายของความต่างศักย์ไฟฟ้า

      ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ ผลต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด หรือกล่าวได้ว่าถ้าให้งานในการเคลื่อนประจุ +q จากจุด A ไปยังจุด B ด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็น W_{A \rightarrow B} งานในการเคลื่อนประจุ +1 หน่วย จาก A ไป B จะมีค่าเท่ากับ \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}  แสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่ B ต่างจากศักย์ไฟฟ้าที่ A เท่ากับ \frac{W_{A \rightarrow B}}{q} จึงกล่าวได้ว่างานที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่ประจุ +1 หน่วยจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ภายในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าคือความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งนั้น เขียนเป็นสมการได้ว่า

V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q} = \frac{kQ}{r_B} - \frac{kQ}{r_A}

ความต่างศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์
ศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดห่างจากประจุบวกลบ Q  มีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่าง r

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

      เมื่อมีการนำประจุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอความต่างศักย์ระหว่างสองจุดนั้นในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอหาได้จากสมการ

E = \frac{V_B - V_A}{d}

Previous Page : ศักย์ไฟฟ้า                                  Next Page : ความจุและการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า