ความต่างศักย์ไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


ความหมายของความต่างศักย์ไฟฟ้า

      ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ ผลต่างของศักย์ไฟฟ้าระหว่างสองจุด หรือกล่าวได้ว่าถ้าให้งานในการเคลื่อนประจุ +q จากจุด A ไปยังจุด B ด้วยอัตราเร็วคงตัวเป็น W_{A \rightarrow B} งานในการเคลื่อนประจุ +1 หน่วย จาก A ไป B จะมีค่าเท่ากับ \frac{W_{A \rightarrow B}}{q}  แสดงว่าศักย์ไฟฟ้าที่ B ต่างจากศักย์ไฟฟ้าที่ A เท่ากับ \frac{W_{A \rightarrow B}}{q} จึงกล่าวได้ว่างานที่เกิดขึ้นในการเคลื่อนที่ประจุ +1 หน่วยจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง B ภายในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าคือความต่างศักย์ระหว่างสองตำแหน่งนั้น เขียนเป็นสมการได้ว่า

V_B - V_A = \frac{W_{A \rightarrow B}}{q} = \frac{kQ}{r_B} - \frac{kQ}{r_A}

ความต่างศักย์ไฟฟ้า ฟิสิกส์

ศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดห่างจากประจุบวกลบ Q  มีค่าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับระยะห่าง r

ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

      เมื่อมีการนำประจุจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอความต่างศักย์ระหว่างสองจุดนั้นในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอหาได้จากสมการ

E = \frac{V_B - V_A}{d}

Previous Page : ศักย์ไฟฟ้า                                  Next Page : ความจุและการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.