Sending
User Review
2 (1 vote)

แรงไฟฟ้า คือ อะไร

      เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองประจุ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน และประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน ขนาดของแรงเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์

แรงไฟฟ้า ฟิสิกส์
แรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน

Previous Page : ประจุไฟฟ้า                                    Next Page : กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า