แรงไฟฟ้า คือ อะไร

เป็นแรงระหว่างประจุไฟฟ้าสองประจุ ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน และประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน ขนาดของแรงเป็นไปตามกฎของคูลอมบ์

แรงไฟฟ้า ฟิสิกส์
แรงที่เกิดจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน และต่างชนิดกัน

Previous Page : ประจุไฟฟ้า                                    Next Page : กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า