สนามไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใดๆ คือ แรงที่กระทำต่อจุดประจุบวกขนาด 1 หน่วยซึ่งวาง ณ ตำแหน่งนั้นๆ

สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์

      สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยกำหนดทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่กระทำต่อประจุทดสอบ +q  ขนาดของสนามไฟฟ้าเป็นไปตามสมการ

E=\frac{F}{q}

       ดังนั้น สรุปได้ว่าสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าหาประจุลบในทุกทิศทาง

สนามไฟฟ้า ฟิสิกส์

รูปที่ 1 ทิศทางของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบวกจะมีทิศพุ่งออกเสมอ รูปที่ 2 ทิศทางของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุลบจะมีทิศพุ่งเข้าเสมอ

สนามไฟฟ้าของตัวนำ

1. สนามไฟฟ้าของตัวนำ ณ ตำแหน่งต่างๆในที่ว่างภายในตัวนำรูปทรงใดใดมีค่าเป็นศูนย์

สนามไฟฟ้าภายในตัวนำ ฟิสิกส์

สนามไฟฟ้าภายในที่ว่างตัวนำจะมีค่าเป็น 0 เสมอ สังเกตได้ว่าจะไม่มีเส้นสนามไฟฟ้าอยู่ภายใน

2. สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งติดกับผิวของวัตถุตัวนำจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิวเสมอ

ทิศทางของสนามไฟฟ้ากับผิวตัวนำ ฟิสิกส์

ทิศทางของสนามไฟฟ้า (ลูกศรสีเขียวเข้ม) จะตั้งฉากกับผิวสัมผัส (เส้นประสีแดง) เสมอ

Previous Page : กฎของคูลอมบ์                                   Next Page : เส้นสนามไฟฟ้า

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.