สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งใดๆ คือ แรงที่กระทำต่อจุดประจุบวกขนาด 1 หน่วยซึ่งวาง ณ ตำแหน่งนั้นๆ

สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์

      สนามไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์ โดยกำหนดทิศทางของสนามไฟฟ้าอยู่ในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่กระทำต่อประจุทดสอบ +q  ขนาดของสนามไฟฟ้าเป็นไปตามสมการ

E=\frac{F}{q}

       ดังนั้น สรุปได้ว่าสนามไฟฟ้าจะมีทิศทางพุ่งออกจากประจุบวกและพุ่งเข้าหาประจุลบในทุกทิศทาง

สนามไฟฟ้า ฟิสิกส์
รูปที่ 1 ทิศทางของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุบวกจะมีทิศพุ่งออกเสมอ รูปที่ 2 ทิศทางของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุลบจะมีทิศพุ่งเข้าเสมอ

สนามไฟฟ้าของตัวนำ

1. สนามไฟฟ้าของตัวนำ ณ ตำแหน่งต่างๆในที่ว่างภายในตัวนำรูปทรงใดใดมีค่าเป็นศูนย์

สนามไฟฟ้าภายในตัวนำ ฟิสิกส์
สนามไฟฟ้าภายในที่ว่างตัวนำจะมีค่าเป็น 0 เสมอ สังเกตได้ว่าจะไม่มีเส้นสนามไฟฟ้าอยู่ภายใน

2. สนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งติดกับผิวของวัตถุตัวนำจะมีทิศทางตั้งฉากกับผิวเสมอ

ทิศทางของสนามไฟฟ้ากับผิวตัวนำ ฟิสิกส์
ทิศทางของสนามไฟฟ้า (ลูกศรสีเขียวเข้ม) จะตั้งฉากกับผิวสัมผัส (เส้นประสีแดง) เสมอ

Previous Page : กฎของคูลอมบ์                                   Next Page : เส้นสนามไฟฟ้า