ความจุไฟฟ้า

      ความสามารถในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ เรียกว่าความจุหาได้จากอัตราส่วนของประจุไฟฟ้าต่อความต่างศักย์ เมื่อให้ C เป็นสัญลักษณ์แทนความจุ จะได้ว่า

C = \frac{Q}{V}

      และในวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ คือความจุไฟฟ้า ฟิสิกส์

การถ่ายโอนประจุไฟฟ้า

      ถ้าศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำสองลูกไม่เท่ากัน เมื่อถูกเชื่อมด้วยลวดตัวนำจะเกิดการถ่ายโอนประจุ ซึ่งการถ่ายโอนจะหยุดเมื่อศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำทั้งสองเท่ากัน

Previous Page :  ความต่างศักย์ไฟฟ้า                                Next Page : การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม