ความจุไฟฟ้า และการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


ความจุไฟฟ้า

      ความสามารถในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุ เรียกว่าความจุหาได้จากอัตราส่วนของประจุไฟฟ้าต่อความต่างศักย์ เมื่อให้ C เป็นสัญลักษณ์แทนความจุ จะได้ว่า

C = \frac{Q}{V}

      และในวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ คือความจุไฟฟ้า ฟิสิกส์

การถ่ายโอนประจุไฟฟ้า

      ถ้าศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำสองลูกไม่เท่ากัน เมื่อถูกเชื่อมด้วยลวดตัวนำจะเกิดการถ่ายโอนประจุ ซึ่งการถ่ายโอนจะหยุดเมื่อศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำทั้งสองเท่ากัน

Previous Page :  ความต่างศักย์ไฟฟ้า                                Next Page : การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.