เป็นการต่อตัวเก็บประจุที่ทำให้ประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัวมีค่าเท่ากันและความจุรวมลดลง

การต่อประจุไฟฟ้าแบบอนุกรม series ฟิสิกส์
การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม

 เมื่อประจุไหลออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า จะถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ C1 และ C2 เท่ากันเนื่องจากกระแสไหลผ่านด้วยอัตราเดียวกัน แต่จากกฎการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า นั่นคือ ประจุไม่มีการสูญหายหรือสร้างใหม่ได้ จะทำให้เราได้ความสัมพันธ์เชิงสมการ ดังนี้

Q_{total} = Q_1 = Q_2

 จากรูปจะเห็นว่าได้มีการต่อโวลต์มิเตอร์ตกคร่อมตัวเก็บประจุทั้งสอง และผลรวมของศักย์ไฟฟ้าจะเท่ากับผลรวมของศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมย่อย จะได้ความสัมพันธ์เชิงสมการ ดังนี้

V_{total} = V_1 + V_2

 จากสมการความจุไฟฟ้า C = \frac{Q}{V} เขียนใหม่จะได้ V = \frac{Q}{C} แล้วนำไปแทนใน V_{total} = V_1 + V_2

 จะได้ \frac{Q_{total}}{C_{total}} = \frac{Q_1}{C_1} + \frac{Q_2}{C_2}

 แต่เนื่องจาก Q_{total} = Q_1 = Q_2

  จะได้ \frac{1}{C_{total}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}

Previous Page : ความจุไฟฟ้า และการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า Next Page : การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

ถ้าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่องแชร์เลยครับ