การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน


      เป็นการต่อตัวเก็บประจุที่ทำให้ความต่างศักย์ที่คร่อมตัวเก็บประจุทุกตัวมีค่าเท่ากันและความจุรวมมีค่าเพิ่มขึ้น

การต่อประจุไฟฟ้าแบบขนาน parallel

การต่อตัวเก็บประจุแบบขนาน

      เมื่อประจุไหลออกจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้า จะถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุ C1 และ C2 ไม่เท่ากันเนื่องจากกระแสไหลได้ไหลแยกทางกัน แต่จากกฎการถ่ายโอนประจุไฟฟ้า นั่นคือ ประจุไม่มีการสูญหายหรือสร้างใหม่ได้ จะทำให้เราได้ความสัมพันธ์เชิงสมการ ดังนี้

Q_{total} = Q_1 + Q_2

      เนื่องจากเป็นการต่อวงจรขนานศักย์ไฟฟ้าตกคร่อมตัวเก็บประจุไฟฟ้าแต่ละตัวจะเท่ากัน จะได้ความสัมพันธ์เชิงสมการ ดังนี้

V_{total} = V_1 = V_2

      จากสมการความจุไฟฟ้า C = \frac{Q}{V} เขียนใหม่จะได้ Q = CV แล้วนำไปแทนใน Q_{total} = Q_1 + Q_2

      จะได้                                       C_{total}V_{total} = C_1V_1 + C_2V_2

      แต่เนื่องจาก V_{total} = V_1 = V_2

        จะได้                                       C_{total} = C_1 + C_2

Previous Page :  การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรม                 Next Page : พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 1
    Share


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.