ท่านสามารถติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้ดังนี้

  1. เพื่อแจ้งขอผิดพลาดของเนื้อหาหรือรูปภาพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆได้ โดยกรุณาแนบสิ่งที่จำเป็นต่อการนำไปปรับปรุงแก้ไข เช่น  ลิงค์ทีผิดพลาด, ตัวอย่างข้อความ, สื่อ เป็นต้น
  2. ติดต่อธุระอื่น ๆ

ช่องทางการติดต่อ

  1. thaiphysicsteacher@gmail.com
  2. เครื่องมือด้านล่าง (หากต้องการส่งข้อความใหม่ โปรด Refresh โดยการกด F5)